วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อนุทิน8


ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดของ พรบ.เงินเดือนเงินวิทยะฐานฯ แล้วตอบคำถาม (1),(2),(3),(4)
1.พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด
ตอบ เมื่อวันที่21ธันวาคมพ.ศ.2547
2) ตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อใดไม่ใช่เงินเดือน
ตอบ  เงินวิทยฐานะเงินประจำตำแหน่ง ไม่ถือว่าเป็นเงินเดือน
3)คณะรัฐมนตรีสามารถออก พระราชกฤษฎีกา เงินเดือนฯในภาวะค่าครองชีพสูงได้ในอัตราเท่าไร
ตอบ  ไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่บังคับใช้อยู่
4)ได้ รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้รับเงินเดือนเท่าไร และเมื่อได้รับครบกำหนดกี่ปีจึงจะได้รับการแต่ตั้งเป็นครู คศ.1 และรับเงินเดือนเท่าไร
ตอบ7,940บาทเมื่อได้รับครบกำหนด2ปีได้แต่งตั้งเป็นครู คศ.1ได้รับเงินเดือน10,770

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น